Långsiktiga affärsrelationer, hållbar utveckling

På Modern Elteknik kopplar vi våra långsiktiga affärsrelationer med vårt kvalitetsarbete, och ser att en viktig del är god kommunikation och hög service. Men vi ser även betydelsen av vår ständiga utveckling och förbättring av verksamheten utifrån kundernas krav och önskemål på våra tjänster och produkter.

“När det gäller mijö- och hållbar utveckling så arbetar vi för att vi inom ramen för vår kärnverksamhet ska minska negativ miljöpåverkan, bland annat genom att arbeta aktivt för att förebygga föroreningar. I det stora hela vill vi bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och därmed en för företaget sund utveckling.”

Krister Andersson, VD

Leverantörer & samarbetspartners

Vi väljer leverantörer och samarbetspartners som uppfyller aktuella villkor när det gäller miljö- och kvalitetskrav för produkter, tjänster och leveranssäkerhet.

Resursplanering & förbättringsarbete

Genom planering och styrning säkerställer vi att vi har rätt resurser och kompetens för att nå målen samtidigt som vi lever upp till lagar, förordningar, direktiv och avtal. Miljölagstiftning och myndighetskrav är en miniminivå för vårt miljöarbete. Vi bedriver ett ständigt förbättringsarbete där vårt fokus är ökad kundnytta, uppföljning och förbättring av kvalitetsmål, miljöbelastning, utveckling av processer och tjänster men även effektivisering av ledningssystemet i syfte att förebygga fel och kvalitetsbrister.

Engagerade medarbetare

Våra anställda har den miljökunskap som krävs för var och ens arbetsuppgifter. Detta säkerställer vi genom att bland annat informera och engagera alla i miljöfrågor. Alla ska vara medvetna om syftet med vårt ledningssystem och förstå att kvaliteten på vårt arbete är en väsentlig angelägenhet för våra kunder och därmed en förutsättning för vårt fortbestånd och vår utveckling. Vår verksamhet ska också bedrivas på ett sådant sätt att medarbetarnas säkerhet och hälsa inte äventyras.